องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ร.ประจำปี’63-64

การศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.)

ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภา ม.ร., ผช.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ม.ร.พร้อมกรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้แทนบัณฑิต ร่วมต้อนรับ โดยปีการศึกษา 2563-2564 มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจาก ม.ร.เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 5,425 คน ระดับปริญญาโท 1,801 คน และระดับปริญญาเอก 47 คน รวม 7,273 คน

การศึกษา

โอกาสนี้ นายพลากร มอบโอวาทให้แก่บัณฑิต โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติ และความสำเร็จ ม.ร.เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง และอิสระ เพื่อจะได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ และเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิต และกิจการงาน ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะทำงานใด อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ขอให้นำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ ไปใช้ประกอบวิชาชีพที่สุจริต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หมั่นศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์เพิ่มเติม โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่อาจมีมาในอนาคต หวังว่าบัณฑิตทุกคนจะภาคภูมิใจ ในความสำเร็จทางการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ และมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไป คือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของแต่ละคน และความผาสุกมั่นคงของสังคมประเทศชาติ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> ศธ.ปรับโครงสร้างหลักสูตร แยกวิชาประวัติศาสตร์